Георгій Олексійович Балл

з 1958 р. по 2016 працював в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

 
 

Балл Георгій Олексійович (народ. 24.05.1936, Київ) - український психолог.

Член-кор. НАПН України (з 2003). Професор (з 1993). Доктор психол. наук (з 1991). Канд. техн. наук (з 1964). Докт. дис.: "Основи теорії задач (система основних понять; психолого-педагогічний аспект)".

Основний напрямок досліджень - методологічні й теоретичні проблеми психології та суміжних із нею наук. Закінчив у 1957 Київський політехнічний інститут (електроакустичний ф-т). Із 1958 працює в НДІ психології Міносвіти УРСР (нині - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України). Учень Г.С. Костюка. Посади: інженер, м. н. с., ст. н. с. У 1965-1971 і з 1989 - зав. лабораторії (або відділу). З 1996 очолює лабораторію методології і теорії психології. У 1993-2014 рр. за сумісництвом працював в Інституті педагогіки і психології професійної освіти (згодом перейменований на Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих) НАПН України. З 1969 викладає у вузах України. Член редколегій низки наукових журналів. Автор 560 наук. праць/

Відмінник народної освіти УРСР (1987). Почесні грамоти Президії НАПН України (1995, 2006). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007). Знак НАПН України «Ушинський К.Д.» (2011). Медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2016).


   

Лабораторія методології і теорії психологіїї

 

Публікації

 
Профіль у
Профіль у
         

Головні напрямки досліджень

Г.О. Балл започаткував нові наукові напрями, що стосуються: а) створення й застосування психолого-педагогічної теорії задач; б) визначення психолого-педагогічних засад гуманізації загальної та професійної освіти; в) раціогуманістичного підходу в методології людинознавства (зокрема, психологічної науки). Дослідження присвячені також: удосконаленню поняттєвого апарату психології та суміжних із нею наук; теорії та методам апаратурного кореляційного аналізу; методам професійного відбору; програмованому і комп'ютеризованому навчанню; психологічно обґрунтованій побудові навчального матеріалу й навчальних ситуацій; парадигмі діалогу в гуманізації суспільних відносин (передусім у сфері освіти); психологічним аспектам діяльності та професійної підготовки науковців, педагогів, практичних психологів, становленню духовності професіонала; аналізу категорії "особистість"; співвідношенню адаптації, нормовідповідності й творчості у функціонуванні особистості; сутності, психологічному змістові та співвідношенню особистісної свободи й особистісної надійності; ролі категорії "культура" у психологічній науці та культуротвірній функції останньої; шляхам підвищення системності психологічного знання; теоретичним засадам удосконалення етичної свідомості.

Головні ідеї, що обґрунтовуються Г.О.Баллом: 1) на глибоку розробку й широке втілення у різні сфери соціального життя заслуговує принцип раціогуманізму. Він передбачає визнання інтелектуальної культури (і науки як її головного осередку) одним із найважливіших здобутків людства та максимальне використання цього багатства, у його гармонійній взаємодії з іншими складниками культури, для розширення знань про людину та їх гуманістично орієнтованого практичного застосування; 2) наука - як підсистема культури, спрямована на пізнання дійсності раціональними методами, - повинна: а) обов'язково враховувати специфіку досліджуваних об'єктів (таких, зокрема, як людина та її психіка); б) взаємодіяти з іншими сферами культури, але не еклектично змішуватися з ними; 3) гуманістичні принципи взаємної поваги й конструктивної діалогічної взаємодії мають поширюватись на відносини між методологічними підходами, науковими й науково-практичними напрямами (зокрема, у психологічній царині). Суперечливі змісти мають діалогічно розроблятися із униканням крайнощів догматичного монізму і еклектичного, "ледачого" плюралізму. Від еклектики слід не опускатися до однобічності, а підніматися до системності (нової, якщо колишня виявилась неадекватною); 4) слід визнавати цінність (зокрема, у психологічному пізнанні) як природничо-наукової, так і гуманітарної методологічних традицій. За спільної налаштованості на пізнання дійсності, вони розрізняються наданням переваги у першому випадку точності й доказовості отримуваних знань, а у другому повноті охоплення властивостей складних об'єктів - тому для успішного пізнання таких об'єктів є необхідною взаємодія зазначених традицій. Одним із її шляхів є побудова - для тої чи тої предметної сфери - густої мережі чітких (диз'юнктивних) понять і комплексне використання різних варіантів їх співвіднесення із недиз'юнктивними (суперечливими й мінливими) реальними об'єктами. Цей шлях апробовано в побудові й застосуванні теорії задач.

Вибрані праці з психології

 

Сучасний гуманізм, гуманізація освіти

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства. К.: Видавництво «Друк», 2017. 199 c.
Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки. Монографія за редакцією Г.О. Балла
Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): Вид. 2-е, доповнене. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2008. – 232 с
Категорія "культура особистості" в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти /Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. праць / За ред. І.А. Зязюна і Н.Г. Ничкало. - К., 2003. - С. 51-61. Word
До аналізу ціннісних складових професійної культури особи // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник . Х / За ред . Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ни ч кало. – Ченстохова; К., 2008. – С. 233-249. Word
 
 
Раціогуманізм, раціогуманістичних підхід у методології психологічної науки
 
Книги
Балл Г.А. Аппаратурный корреляционный анализ случайных процессов. – М.: Энергия, 1968. (Н ім. переклад: Ball G.A. Korrelationsmessgeräte. – Berlin: Technik, 1972).  

Психологія програмованого навчання / За ред. Г.С. Костюка і Г.О. Балла. – К.: Рад. школа, 1973.

 
Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка і Г.О. Балла. – К.: Рад. школа, 1981  

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты / Под ред. Г.С. Костюка і Г.А. Балла. – К.: Рад. школа, 1986.

 
Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці : монографія / [Г.О. Балл, О.В. Губенко, О.В. Завгородня та ін.] ; за ред. Г.О. Балла. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012 PDF
Особистість у просторі культури: Матеріали ІV Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 вересня 2012 р. / За ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть. – Севастополь: Рібест, 2012. – 185 с. PDF
Особистість у просторі культури: Матеріали V Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 27 червня 2013 р. / За ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть, В.О. Мєдінцева. – Севастополь: Рібест, 2013. – 190 с. PDF
Культуротвірна функція психологічної науки: монографія (наукове редагування) (2014) PDF
 

Статті

 
До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології психологічної науки / Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 74-90. Word
Значення і смисл як психологічні поняття / Психологічний вісник: Зб. наук. праць / За ред. С.Д. Максименка. - 2003. - Вип. 1. - С. 18-22. Word
Актуальні проблеми психологічної епістемології / Мова і культура (науковий щорічний журнал). - Вип. 6. - Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. К.: Видавничий дом Дмитра Бураго, 2003. - С. 5-12 Word
До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології / Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 60-74.
Word
Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Соціальна психологія. - 2005. - № 1. - С. 3-13. Word
Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті.Нарис 1. / Соціальна психологія – 2006 – № 4. – С. 3 – 14. Word

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті. Нарис 2. // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 14 – 26.

Word
Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контекст. Нарис 3. // Соціальна психологія. – 2007. – № 6. – С. Word

Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті. Нарис 4 // Соціальна психологія. – 2009. – № 1. – С. 3 – 21.

Word
Чи є творчість атрибутом особистості? (Спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) / Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки: Монографія / За ред. Г.О. Балла. Автори: Балл Г.О., Мєдінцев В.О., Нікуленко О.О., Російчук Т.А. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С.88-96. RaR
Балл Г .О., Зливков В.Л. Методологічні засади формування й реалізації мовної політики в Україні (соціально-психологічний аспект) // Соціальна психологія №2 (28) Word
Методологічні засади використання і вдосконалювання людинознавчої термінології // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 38.–Рівне: РДГУ, 2007 –С. 4-8. Word
Категорія особистості у психології: спроба впорядкування поняттєвого поля // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Матеріали методологічного семінару АПН України 19 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 103-110. Word

Інтегративно-особистісний підхід у психології: опрацювання концептуальних засад / Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ВД «Троя», 2008. – Вип.. 36. – С. 51-66.

Word
Сутнісні складові раціогуманістичної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 72-74 Word
Особиста думка // Творча спадщина Г.С.Костюка та сучасна психологія: До 100-річчя від дня народження акад. Г.С.Костюка: Матер. ІІІ з'їзду Т-ва психологів України. – К., 2000. Word
Григорій Костюк – видатний психолог України // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 218-224. Word
Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 25-53. Word

Професійний ідеал ученого в контексті психолого-епістемологічних понять // Горизонти освіти. – Севастополь, 2010. – № 1. – С. 6-18.

Word
Ідеали вченого у контексті понять про значення і смисли // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Вип. 37. – С. 76-90. Word
Балл Г.О., Мєдінцев В.О. «Особистість» як категорія і як поняття (2010) Word
Ідеал вченого у контексті інтелектуальної культури професіонала (2010) Word
Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні методолого-психологічних дилем (2010) Word
Раціогуманізм та його значення для психології (2010) Word
Григорій Силович Костюк – видатний вчений, фундатор сучасної української психології (2010) Word
Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні категорії особистості у психології (2011) Word
Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Методологічні питання вдосконалювання наукової комунікації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2011) Word
Балл Г.О., Нікуленко О.О. Трактування вчинку у психологічних концепціях С.Л.Рубінштейна і В.А.Роменця (2011) Word
Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 16–32. Word
Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця (2011) Word
Раціогуманістична орієнтація в аналізі взаємозв'язку добра і зла у соціальній поведінці (2011) Word
Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Особистість як індивідуальний модус культури і як інтегративна якість особи (2011) Word
Раціогуманізм як форма гуманізму, відповідна викликам сучасності // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. ХІ V . – Ченстохова; К., 2012. – С. 93–108. Word
   

Балл Г.О. Нікуленко О.О. Трактування вчинку в психологічних концепціях С.Л.Рубінштейна і В.А.Роменця (2012)

Дворівнева модель категорійно-поняттєвого апарату людинознавства (2012)

Раціогуманізм як форма гуманізму, відповідна викликам сучасності (2012)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Конкретизація психологічного трактування особистості за допомогою модельної концепції культури (2012)

Взаємодія гуманітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології (2013)

Раціогуманістична орієнтація в аналізі розв'язування ціннісних колізій (2013)

Категорія гармонії в аналізі проблем освіти (2013)

Категорія особистості та її застосування у психологічному аналізі освітнього процесу (2013)

Раціогуманістичні засади духовної культури педагогів (2013)

Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні етико-психологічних проблем (2013)

Категорія культури у дослідженні професійної діяльності (2014)

Науково-психологічні знання у контексті аналізу культури і особистості (2014)

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Модуси культури як одиниці її аналізу (2014)

Раціогуманістичний підхід до визначення засад ціннісно налаштованої соціальної поведінки (2015)

Синтез егалітарності й елітарності в опрацюванні категорії «особистість» у гуманістичній психології та педагогіці (2015)

Теоретична психологія як царина науковості й духовності (2015)

Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем (2016)

Аналіз поведінки у складних соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних положень філософії (2016)

 

 

Тези
Людинознавчі категорії та їх поняттєва конкретизація (2010)

Взаємозв'язок рівнів особистісної розвиненості й соціальної адаптованості 2011

Засади дослідження культуротвірної функції психологічної науки (2012)

Категорії «культура» і «особистість» у концепції раціогуманізму 2013

Методологічні питання взаємодії психологічної науки з науково-технічною сферою культури 2013

Засади слушної поведінки у складних ситуаціях - раціогуманістичний підхід (2015)

 
Кориснi посилання:
Сбірник робіт "Теоретичні дослідження у психології"
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
Журнал "Вопросы психологии"
Журнал "Соцiальна психологiя"
Психологический журнал
 
 
 
 
Hosted by uCoz